Klub SMS

PORIADOK PROGRAMU "ZĽAVOVÝ KLUB WOJAS SMS"


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento Poriadok, určuje podmienky a pravidlá účasti v Programe " ZĽAVOVÝ KLUB WOJAS SMS".
1. Definície
a) Organizátor - Wojas Slovakia s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Garbiarska 695. Program - znamená marketingovo-vernostný program s názvom "ZĽAVOVÝ KLUB WOJAS SMS" vedený Organizátorom podľa pravidiel uvedených v tomto Poriadku.
b) Poriadok - tento poriadok určujúci pravidlá účasti v Programe, dostupný v predajniach WOJAS na území Slovenska a na stránke wojas.sk/info/klub-sms
c) Účastník - osoba, ktorá prejavuje záujem obdržiavať špeciálne zľavy formou SMS správ. Podmienkou účasti v Programe " Zľavy SMS" je vyplnenie formulára na stránke www.wojas.sk/klub-sms, alebo aplikácie www.facebook.com/WojasSlovakia záložka „Zľavy SMS”, za účelom účasti v Programe. Cena sms je určená podľa aktuálneho platného sadzobníka mobilného operátora príslušného účastníka.
d) Deklarácia pristúpenia – prehlásenie Účastníka vyjadrené odoslanou SMS správou s obsahom „WOJAS”, alebo vyplneným formulárom na stránke www.wojas.sk/klub-sms alebo www.facebook.com/WojasSlovakia, záložka „Zľavy SMS”, potvrdzujúce jeho vôľu pristúpenia a účasti v Programe, obsahujúce údaje týkajúce sa čísla mobilného telefónu Účastníka a/alebo emailovej adresy, mena a priezviska, dátumu narodenia. Ceny SMS správ podľa sadzobníka operátora, z ktorého je vykonávaný, bez žiadnych doplnkových poplatkov, vyplnenie formulára na stránke www.facebook.com/WojasSlovakia záložka " Zľavy SMS" je bezplatné.
e) SMS Kupón - SMS správa zaslaná Účastníkovi od Organizátora obsahujúca akciový kód oprávňujúci využiť danú Akciu. Odosielateľom SMS kupónu je Wojas Obuwie. SMS kupón zaslaný od odosielateľa inak označeného je neplatný.
f) Akcie - zľavy na tovary alebo služby ponúkané Účastníkom prostredníctvom Organizátora v sieti predajní WOJAS uvedené v Dodatku k Poriadku.
II. PRAVIDLÁ PROGRAMU

1. Cieľom Programu je ponúkanie Účastníkom špeciálnych zliav na realizáciu v sieti predajní Wojas na území Slovenska a internetového obchodu na www.wojas.sk
2. Účastníkom Programu môže byť fyzická osoba, ktorá má úplnú spôsobilosť na vykonávanie právnych úkonov, ktorá podala Deklaráciu pristúpenia spôsobom uvedeným v čl. 1 bod 1. Písm. d)
3. Podanie Deklarácie pristúpenia, prijatie a používanie SMS Kupónu predstavuje vyjadrenie vôle Účastníka na účasť v Programe podľa pravidiel uvedených v Poriadku a Dodatku k Poriadku v jeho aktuálne platnej verzii.
III. PRISTÚPENIE A ÚČASŤ V PROGRAME

1. Podanie Deklarácie pristúpenia, uvedené v čl. 1, bod 1 Písm. e), je podmienkou pre účasť v Programe.
2. Účastník podaním Deklarácie pristúpenia akceptuje tento Poriadok, a tiež súhlasí s účasťou v marketingovo-vernostných programoch organizovaných Organizátorom, najmä s obdržiavaním SMS správ a emailov s tým spojených.
IV. SMS KUPÓN

1. Účastník, ktorý vykoná prihlásenie sa v Programe zhodne s Poriadkom, najmä splní podmienky uvedené v čl. 1, bod 1. Písm. d) Poriadku dostane informáciu vo forme SMS správy o privítaní v Klube WOJAS SMS.
2. Účastník programu bude dostávať špeciálne ponuky vo forme SMS Kupónov zasielaných na číslo mobilného telefónu Účastníka, z ktorého vykonal prihlásenie do Programu vo forme SMS správ s unikátnym zľavovým kódom.
3. Za účelom využitia SMS Kupónu je Účastník pred uskutočnením nákupu prostredníctvom obsluhy zamestnancov v jednotlivých predajniach WOJAS povinný predložiť obsluhe predajne obdržaný SMS Kupón. Zľava bude naúčtovaná z celkovej koncovej hodnoty nákupu Účastníka. Zľava sa nevzťahuje na tovary, ktoré sú predávané za zníženú cenu najmä (nie však výlučne) z dôvodu už prebiehajúcej inej akcie vyhlásenej predávajúcim.
4. Účastník môže využiť SMS Kupón v jednej z predajní WOJAS (zoznam predajní je dostupný na www.wojas.sk/sklepy alebo v internetovom obchode na www.wojas.sk. SMS kupón môže byť využitý iba a výlučne jedenkrát. SMS Kupón musí byť využitý Účastníkom v lehote uvedenej v obsahu SMS správy. Po tejto lehote SMS Kupón stráca platnosť a neoprávňuje k získaniu zľavy.
5. SMS Kupón môže byť priznaný Účastníkovi len jedenkrát.
6. Realizácia SMS Kupónu je možná len počas nákupov vo firemných predajniach Wojas a na www.wojas.sk SMS Kupón nepodlieha výmene za hotovosť alebo služby iného druhu. Účastníkovi z titulu nevyužitia SMS Kupónu neprináleží náhrada žiadneho druhu alebo peňažná odmena iného druhu od Organizátora.

V. REKLAMÁCIE

1. Účastníkovi prináleží právo podať reklamáciu spojenú s Programom. Reklamáciu je možné nahlásiť v písomnej forme na adrese Organizátora z prípiskom na obálke Program „ZĽAVA ZA SMS”. Reklamáciu je možné podať v súlade so Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Reklamácia musí obsahovať údaje Účastníka: meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu a číslo mobilného telefónu, z ktorého Účastník vykonal prihlásenie do Programu a príčinu reklamácie. Organizátor vynaloží všetko úsilie, aby reklamácie boli vyriešené bezodkladne odo dňa ich obdržania. Účastník bude oboznámený o vyriešení reklamácie bezodkladne prostredníctvom elektronickej pošty, na emailovú adresu uvedenú v reklamačnom hlásení alebo poštou.

VI. ODSTÚPENIE Z ÚČASTI V PROGRAME

1. Účastník môže odstúpiť z účasti v Programe kedykoľvek bez uvedenia príčiny.
2. Účastník môže odstúpiť z účasti v Programe zaslaním SMS správy s obsahom „STOP” na číslo 421902028951, poplatok je zhodne so sadzobníkom účastníka alebo vyplnením formulára v aplikácii na stránke www.facebook.com/WojasSLovakia, záložka „Zľavy SMS“ alebo v písomnej forme. Ceny sú zhodné so sadzobníkom operátora účastníka.

VII. ZMENY V PORIADKU

1. O všetkých zmenách podmienok a pravidiel Poriadku Programu, budú Účastníci informovaní s minimálne 5-dňovým predstihom prostredníctvom oznamu umiestneného na stránke www.wojas.sk a v predajniach Wojas na území Slovenska.
2. Používanie SMS Kupónu predstavuje súhlas Účastníka s Poriadkom v jeho aktuálne platnej verzii.
VIII. DOBA TRVANIA PROGRAMU

1. Program platí na dobu neurčitú.
2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť Program bez uvedenia dôvodu. O prerušení alebo ukončení Programu budú Účastníci informovaní s minimálne 5-dňovým predstihom prostredníctvom oznamu umiestneného na stránke www.wojas.sk a v predajniach Wojas na území Slovenska.
3. Prerušenie alebo ukončenie Programu sa uskutoční v lehote uvedenej Organizátorom.
4. V prípade prerušenia alebo ukončenia Programu SMS Kupóny strácajú platnosť a neoprávňujú zákazníka použiť ich pri nákupe tovaru za účelom získania zľavy.
IX. ÚDAJE ÚČASTNÍKOV

1. Účastník pristúpením do Programu, spôsobom uvedeným v Poriadku vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovávaním prostredníctvom Organizátora, jeho osobných údajov, najmä čísla mobilného telefónu, z ktorého vykonal odoslanie SMS správy a/alebo emailovej adresy, mena a priezviska, dátumu narodenia ktoré uviedol vo formulári na stránke www.facebook.com/WojasSlovakia záložka „Zľavy SMS“ pre účely spojené s Programom, ako aj pre účely spojené s marketingom výrobkov a služieb Organizátora a s obdržiavaním od Organizátora obchodných informácií elektronickou cestou podľa znenia zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou, prostredníctvom obdržiavania SMS správ a/alebo emailov.
2. Správcom osobných údajov Účastníka je Organizátor, ktorý spracováva údaje pre účely, podľa bodu 1 tohto článku a ktorý môže v tomto rozsahu zveriť spracovávanie údajov iným subjektom.
3. Osobné údaje podľa znenia zákona o ochrane osobných údajov budú spracovávané zhodne s týmto zákonom a inými platnými právnymi predpismi.
4. Uvedenie osobných údajov Účastníkom je dobrovoľné. Účastníkovi prináleží právo prístupu k obsahu svojich osobných údajov a na ich zmenu.
5. Súhlas s obdržiavaním obchodných informácií elektronickou cestou, podľa bodu 1 tohto článku môže Účastník odvolať spôsobom uvedeným v čl. 6.


X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Všetku korešpondenciu spojenú s Poriadkom a Programom je treba zasielať písomne na adresu Organizátora alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [email protected]

 • Globálna značka
  Viac ako 180 obchodov v cele Európe
 • Dbáme o kvalitu
  Naše produkty sú vyrobené v Európskej Únií
 • Spoločnosť s tradíciou
  na trhu 27 rokov
 • Uznávaná značka
  Veľa ocenení pre Wojas produkty