Informace

Zásielka a vráteni

Zásielka a vrátenie

Dodávka kuriérom DPD:

. Čas dodávky: do 14 dní
. Objednaný tovar bude dodaný kuriérskou spoločnosťou DPD.

Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedeného v objednávkovom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služby tretích subjektov ( kuriérska služba, pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený k osobnému odberu.

2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe, po potvrdení elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na stránke dodávateľa - Dodanie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

3. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený v škatuli. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene dopravy, cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke Dodanie tovaru.

4. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, daňový doklad).

Záruka, reklamácie

1. Predávajúci poskytuje, pokiaľ nie je uvedené inak, zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru prepravou a za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním (používaním) výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.

4. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplnený reklamačný formulár - tu stiahni zaslať e-mailom a počkať na pokyny predávajúceho. V prípade pokynov s doručením na adresu predávajúceho následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane originálu predajného dokladu (faktúra), originálu dokladu o zaplatení a záručný list.

Adresa doručenia:
Wojas Slovakia
ul. Garbiarska 695
031-01 Liptovský Mikuláš
s popisom "REKLAMÁCIA - internetový obchod"

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

  • bezpečná platba
  • Doprava za darmo
Pripoj sa do Newslettera