Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV pre zákazníkov a návštevníkov web stránky

Vaše osobné údaje spracúvame podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).
Nasledujúce informácie sú určené návštevníkom našich webových stránok, zákazníkom e-shopu a členom vernostného programu Premium Club.

Prevádzkovateľ: WOJAS Slovakia, s.r.o.
so sídlom: Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44 357 583
telefón: + 421 44 552 04 80
e-mail: eshop@wojas.sk
webová stránka: http://www.wojas.sk

Zodpovedná osoba

Spoločnosť Wojas Slovakia, s.r.o. patrí do skupina podnikov WOJAS. Skupin podnikov WOJAS určila spoločnú zodpovednú osobu, ktorá je dostupná dotknutým osobám z každej prevádzkarne a krajiny vrátane Slovenska a je schopná reagovať na požiadavky s slovenskom jazyku.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú: gdpr@wojas.sk .

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme spracúvať, iba keď nám ich poskytnete, napríklad keď nám napíšete e-mail, prihlásite k našej fanúšikovskej stránke sa pomocou účtu na sociálnej sieti, zaregistrujete sa do nášho e-shopu, a podobne. Sú to bežné osobné údaje, kontaktné údaje, prípadne údaje o vašej osobe, vašom veku, dátume narodenia ktoré nám slúžia pre prispôsobenie komunikácie, poskytovaných benefitov, zliav, akciových ponúk a pod. Niektoré osobné údaje budeme spracúvať ak nám poskytne ich vaše zariadenie (počítač, tablet, mobil) na základe nastavenia bezpečnosti vášho používateľského profilu. Môže ísť o údaje akými sú vaša IP adresa, súbory cookies, informácie o vašom zariadení a pod. Tieto údaje sú zväčša vo forme elektronických identifikátorov a primárne nám neslúžia na vašu identifikáciu. Využívame ich pre prispôsobenie obsahu reklám v spolupráci s poskytovateľmi online reklamných systémov a pre analytické a štatistické účely. Je na našom slobodnom rozhodnutí, či nám tieto údaje budete prostredníctvom vašich zariadení odovzdávať. Kedykoľvek môžete spracúvanie týchto údajov prerušiť a to tak, že si nastavíte požadovanú úroveň ochrany vo vašom zariadení, alebo prehliadači s ktorým pristupujete na internet, naše webové stránky, fanúšikovské stránky a pod.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracúvanie:


Účel spracúvaniaPrávny základDoba spracúvania
Registrovanie zákazníkov a objednávok cez eshopPodľa čl. 6, odst. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy, kde dotknutá osoba je zmluvnou stranouVaše registračné údaje, údaje a údaje o objednanom a dodanom tovare, budeme spracúvať archivovať po dobu 5 rokov, od posledného nákupu
Premium CLUB - vernostný program pre zákazníkovPodľa čl. 6, odst. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby Vaše údaje uvedené pri registrácii do vernostného programu budeme spracúvať do odvolania vášho súhlasu, maximálne však 5 rokov od vašej poslednej aktivity v Premium Clube.
Vedenie účtovníctvaPodľa čl. 6, odst. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonnej povinnostiOsobné údaje spracúvame po dobu určenú jednotlivými zákonmi, zväčša je táto doba 10 rokov.
Evidencia reklamácií Podľa čl. 6, odst. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonnej povinnostiOsobné údaje spracúvame po dobu určenú jednotlivými zákonmi, zväčša je táto doba 3 až 4 roky.
PR komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí Podľa čl. 6, odst. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby (udelený prostredníctvom sociálne siete)Vaše osobné údaje budeme spracúvať do odvolania vášho súhlasu.
Priamy marketing – zasielanie informácií formou newslettra, alebo SMS Podľa čl. 6, odst. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľPokiaľ nebudete namietať spracúvanie, alebo sa neodhlásite zo zasielania budeme údaje využívať na zasielanie informácií max 5 rokov od posledného nákupu.
Behaviorálna reklama a marketing založený na profilovaní Podľa čl. 6, odst. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby (udelený prostredníctvom nastavenia cookies)Pokiaľ svoj súhlas neodvoláte (nastavením zariadenia) budeme údaje spracúvať po dobu, kto ktorú to umožňujú online reklamné systémy. Táto doba je zväčša 6 mesiacov.


Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje získané prostredníctvom našej webovej stránky spracúvame s pomocou zmluvných partnerov:

• Kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú doručovanie objednaného tovaru
• Spoločnosť, ktorá pre nás zabezpečuje prevádzku a podporu webu a e-shopu
• Spoločnosti zabezpečujúce reklamu a online marketing
• Poskytovateľ pre prevádzku a údržbu našich IT systémov
• Spoločnosť, ktorá nám vedie účtovníctvo

Poskytovanie a sprístupnenie osobných údajov iným osobám:

Na našich webových stránkach dostupné funkcie, ktoré umožňujú analyzovať štatistiky, alebo zdieľať obsah prostredníctvom sociálnych sietí. Tieto funkcie môžu zbierať vaše osobné údaje a informácie o vašom chovaní. Nedisponujeme možnosťou kontrolovať tieto údaje, a nenesieme za nich zodpovednosť. Pokiaľ tieto funkcie na našej stránka využijete, spracúvanie sa riadi zásadami poskytovateľov týchto funkcií a aplikácií:

• Facebook, Instagram (https://www.facebook.com/privacy/explanation)
• Google , YouTube (https://policies.google.com/?hl=sk)
• Exponea, (https://exponea.com/legal/privacy-policy/)
• Criteo, (https://www.criteo.com/privacy/)

Vaše Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)

Doba spracúvania osobných údajov:

Ak ste iba návštevníkov našej stránky Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba po dobu našej návštevy. Štatistické údaje o vašej návšteve sú anonymizované a nedisponujeme nástrojmi na vašu identifikáciu. Ak vaše údaje spracúvame aj na iné účely, sú informácie o dobe spracúvanie uvedené v dokumentoch určených pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb (viď vyššie).

Bezpečnosť spracúvania

Ako prevádzkovateľ sa riadime primeranými bezpečnostnými opatreniami, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov pred stratou, krádežou, zneužitím, zničení, neoprávneným prístupom alebo poskytnutím.

• Osoby ktoré majú prístup k vašich osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou.
• Prístup k údajom je zabezpečený pomocou prístupových hesiel.
• Využívame šifrovanie pre prenos aj pre ukladanie údajov.
• Využívame technológie pre ochranu pred zraniteľnosťami a útokmi.
• Údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu a potom ich likvidujeme.

Vaše práva ako dotknutých osôb:

Právo na prístup: Máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.
Právo na opravu: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na výmaz: Máte právo dosiahnuť aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali; (ii) odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávalo a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sme spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) Namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.
Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Ako prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu.
Právo na prenos: Máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s platnými predpismi.

Ďalšie doplňujúce informácie:

Pri spracúvaní osobných údajov nebudeme uskutočňovať automatizované rozhodovanie na základe profilovania. Osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako a na koho sa môžete obrátiť?
Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.
WOJAS Slovakia, s.r.o., Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: gdpr@wojas.sk

Bezpečné nakupovanie
Bezpečné nakupovanies certifikátom SSL
Doprava zadarmo nad 30 €
Doprava zadarmonad 30 €
30 dní na vrátenie
30 dnína vrátenie