Klub Sms

Poriadok zverejnený 14.08.2018 platí od 28.08.2018
PORIADOK PROGRAMU "RABATOVÝ KLUB WOJAS SMS

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento Poriadok, určuje podmienky a pravidlá účasti v Programe " RABATOVÝ KLUB WOJAS SMS".
1. Definície
a. Organizátor - Wojas S.A. so sídlom v Novom Targu (34-400), na ul. Ludźmierskej 29. Program - znamená marketingovo-vernostný program s názvom "RABATOVÝ KLUB WOJAS SMS" vedený Organizátorom podľa pravidiel uvedených v tomto Poriadku.
b. Poriadok - tento poriadok určuje pravidlá účasti v Programe, je dostupný v salónoch WOJAS na území Poľska a na stránke www.wojas.pl/klub-sms
c. Účastník - osoba, ktorá prejavuje ochotu dostávať špeciálne rabaty formou SMS správ. Podmienkou účasti v Programe "RABAT ZA SMS" je vyplnenie formulára na stránke www.wojas.sk/promocjasms, alebo aplikácie www.facebook.com/WojasSlovakia záložka „RABATY SMS”, za účelom účasti v Programe. Ceny sú zhodné so sadzobníkom operátora účastníka.
d. Deklarácia pristúpenia – prehlásenie Účastníka vyjadrené odoslanou SMS správou s obsahom „WOJAS”. Ceny SMS správ podľa sadzobníka operátora, z ktorého je vykonávaný, bez žiadnych doplnkových poplatkov.
e. SMS Kupón - SMS správa zaslaná Účastníkovi od Organizátora obsahujúca akciový kód oprávňujúci využiť danú Akciu. Odosielateľom SMS kupónu je Wojas Obuwie. SMS kupón zaslaný od odosielateľa inak označeného je neplatný. Získané kupóny sa nespočítavajú a nespájajú s inými akciami a zľavami.
f. Akcie - rabaty alebo iné zľavy na tovary alebo služby ponúkané Účastníkom prostredníctvom Organizátora v sieti salónov WOJAS uvedené v Dodatku k Poriadku.
g. GDPR - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
h. Zákon – Zákon zo dňa 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zb. Z. z roku 2018, pol. 1000).

II. PRAVIDLÁ PROGRAMU

1. Cieľom Programu je ponúkanie Účastníkom špeciálnych rabatov a zliav na realizáciu v sieti salónov Wojas na území Poľska a internetového obchodu na www.wojas.sk
2.Účastníkom Programu môže byť fyzická osoba, ktorá má úplnú spôsobilosť na vykonávanie právnych úkonov, ktorá podala Deklaráciu pristúpenia spôsobom uvedeným v par. 1 bod 1.e.
3.Podanie Deklarácie pristúpenia, prijatie a používanie SMS Kupónu predstavuje vyjadrenie vôle Účastníka na účasť v Programe podľa pravidiel uvedených v Poriadku a Dodatku k Poriadku v jeho aktuálne platnej verzii.

III. PRISTÚPENIE A ÚČASŤ V PROGRAME

1. Podanie Deklarácie pristúpenia, uvedené v par. 1, bod 1 e, je podmienkou pre účasť v Programe.
2. Účastník podaním Deklarácie pristúpenia akceptuje tento Poriadok, a tiež súhlasí s účasťou v marketingovo-vernostných programoch organizovaných Organizátorom, najmä so zasielaním SMS správ a emailov s tým spojených.

IV. SMS KUPÓN

1. Účastník, ktorý vykoná prihlásenie sa v Programe zhodne s Poriadkom, najmä splní podmienky, o ktorých je reč v par. 1, bod 1.e Poriadku dostane informáciu vo forme SMS správy o privítaní v Klube WOJAS SMS.
2.Účastník programu bude dostávať špeciálne ponuky vo forme SMS Kupónov zasielaných na číslo mobilného telefónu Účastníka, z ktorého vykonal prihlásenie do Programu vo forme SMS správ s unikátnym rabatovým kódom.
3. Za účelom využitia SMS Kupónu je Účastník pred finalizáciou transakcie prostredníctvom obsluhy firemných salónov WOJAS povinný predložiť obsluhe salónu obdržaný SMS Kupón. Rabat bude naúčtovaný z celkovej koncovej hodnoty nákupov Účastníka. Rabat bude naúčtovaný výlučne na sortiment s nezmenenou cenou.
4. Účastník môže využiť SMS Kupón v jednom z firemných salónov WOJAS (zoznam salónov je dostupný na www.wojas.sk/sklepy alebo v internetovom obchode na www.wojas.sk. SMS kupón môže byť využitý iba a výlučne jedenkrát. SMS Kupón musí byť využitý Účastníkom zhodne s lehotou uvedenou v obsahu SMS správy. Po tejto lehote SMS Kupón stráca platnosť a neoprávňuje k získaniu rabatu.
5. SMS Kupón môže byť priznaný Účastníkovi len jedenkrát.
6. Realizácia SMS Kupónu je možná len počas nákupov vo firemných salónoch Wojas a na www.wojas.pl SMS Kupón nepodlieha výmene za hotovosť alebo služby iného druhu. Účastníkovi z titulu nevyužitia SMS Kupónu neprináleží náhrada žiadneho druhu alebo peňažná odmena iného druhu od Organizátora.

V. REKLAMÁCIE

1. Účastníkovi prináleží právo podať reklamáciu spojenú s Programom. Reklamáciu je možné nahlásiť v písomnej forme na adresu Organizátora z prípiskom na obálke Program „RABAT ZA SMS”. Reklamáciu je možné podať zhodne so zákonom zo dňa 27. júla 2002 o podrobných podmienkach spotrebiteľského predaja a o zmene Občianskeho zákonníka.
2. Reklamácia musí obsahovať údaje Účastníka: meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, emailovú adresu a číslo mobilného telefónu, z ktorého Účastník vykonal prihlásenie do Programu a príčinu reklamácie. Organizátor vynaloží všetko úsilie, aby reklamácie boli vyriešené bezodkladne odo dňa ich obdržania. Účastník bude oboznámený o vyriešení reklamácie bezodkladne prostredníctvom elektronickej pošty, na emailovú adresu uvedenú v reklamačnom hlásení alebo poštou.

VI. REZIGNÁCIA Z ÚČASTI V PROGRAME

1. Účastník môže rezignovať z účasti v Programe kedykoľvek bez uvedenia príčiny.
2.Účastník môže rezignovať z účasti v Programe zaslaním SMS správy s obsahom „STOP” na číslo 421902028951, poplatok je zhodný so sadzobníkom účastníka. Ceny sú zhodné so sadzobníkom operátora účastníka.

VII. ZMENY V PORIADKU

1. Všetky zmeny podmienok a pravidiel Poriadku Programu budú Účastníkom oznámené s minimálne 5-dňovým predstihom prostredníctvom oznamu umiestneného na stránke www.wojas.pl a vo firemných salónoch Wojas na území Poľska.
2.Používanie SMS Kupónu predstavuje súhlas Účastníka s Poriadkom v jeho aktuálne platnej verzii.

VIII. DOBA TRVANIA PROGRAMU

1. Program platí na dobu neurčitú.
2. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť Program bez uvedenia dôvodu. Prerušenie alebo ukončenie Programu bude Účastníkom oznámené s minimálne 5-dňovým predstihom prostredníctvom oznamu umiestneného na stránke www.wojas.pl a vo firemných salónoch Wojas na území Poľska.
3. Prerušenie alebo ukončenie Programu sa uskutoční v lehote uvedenej Organizátorom.
4. V prípade prerušenia alebo ukončenia Programu SMS Kupóny strácajú platnosť a neoprávňujú požadovať realizáciu.

IX. ÚDAJE ÚČASTNÍKOV

1. Účastník pristúpením do Programu, spôsobom uvedeným v Poriadku vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovávaním prostredníctvom Organizátora, jeho osobných údajov, najmä čísla mobilného telefónu, z ktorého vykonal odoslanie SMS správy a/alebo emailovej adresy, mena a priezviska, dátumu narodenia ktoré uviedol vo formulári na stránke www.facebook.com/WojasPolska záložka „RABAT SMS”, pre účely spojené s Programom, ako aj pre účely spojené s marketingom výrobkov a služieb Organizátora a so zasielaním od Organizátora obchodných informácií elektronickou cestou podľa znenia zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou, prostredníctvom zasielania SMS správ a/alebo emailov.
2. Správcom osobných údajov Účastníka je Organizátor, ktorý spracováva údaje pre účely, o ktorých je reč v bode 1 a ktorý môže v tomto rozsahu zveriť spracovávanie údajov iným subjektom na základe zmluvy o spracovaní údajov.
3. Osobné údaje podľa znenia GDPR sú spracovávané zhodne s platnými právnymi predpismi.
4. Právnym základom spracovávania osobných údajov je dobrovoľný súhlas osoby, ktorej údaje sa týkajú čl. 6 ods. 1pís. a GDPR.
5. Osobné údaje budú spracovávané počas doby trvania Programu, a po jeho ukončení po dobu premlčania prípadných nárokov.
6. Osoba, ktorej údaje sú spracovávané má právo požadovať od Správcu prístup k týmto údajom, ich opravu, odstránenie, obmedzenie spracovania, vyjadrenia nesúhlasu so spracovávaním, a tiež prenesenia osobných údajov.
7. Súhlas vyjadrený Správcom môže byť kedykoľvek stiahnutý. Stiahnutie súhlasu nemá vplyv na zhodnosť spracovávania s právom, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho stiahnutím.
8. Účastník, ktorého údaje sú spracovávané má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
9. Uvedenie osobných údajov je podmienkou pre účasť v Programe "ZĽAVOVÝ KLUB WOJAS SMS".
10. Súhlas so zasielaním obchodných informácií elektronickou cestou, o ktorej je reč v bode 1 môže Účastník odvolať spôsobom uvedeným v par. 6.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetku korešpondenciu spojenú s Poriadkom a Programom je treba zasielať písomne na adresu Organizátora alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu club@wojas.eu

Bezpečné nakupovanie
Bezpečné nakupovanies certifikátom SSL
Doprava zadarmo nad 30 €
Doprava zadarmonad 30 €
30 dní na vrátenie
30 dnína vrátenie