Predpisy KSK

Poriadok WOJAS PREMIUM CLUB

Organizátorom programu WOJAS PREMIUM CLUB je firma Wojas S.A. so sídlom v Novom Targu (34-400), na ul. Ludźmierskej 29. Tento Poriadok predstavuje právny základ pre činnosť programu, určuje práva a povinnosti Účastníka a Organizátora.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Členom klubu môže byť len osoba, ktorá skončila 18 rokov.
1.2. Účasť v programe je dobrovoľná.

II. ÚČASŤ V PROGRAME

2.1. Podmienkou na pristúpenie do „Wojas Premium Club" je správne vyplnenie povinných políčok a vlastnoručné podpísanie registračného formulára v kamennom obchode WOJAS alebo doplnenie formulára na stránke https://wojas.pl/profil/rejestracja. Osoby vstupujúce do klubu súhlasia s týmto poriadkom.
2.2. Účastník, ktorý splnil podmienky pre účasť v klube bude zaregistrovaný vo „Wojas Premium Club”.
2.3. Účastníkom programu je osoba zaregistrovaná v informatickom systéme.
2.4. Ukončenie účasti v programe sa uskutoční na základe písomnej žiadosti Účastníka, ktorá musí byť podaná v ľubovoľnom salóne siete Wojas, zaslaná na adresu Wojas S.A. so sídlom v Novom Targu (34-400), na ul. Ludźmierskej 29 s poznámkou WOJAS PREMIUM CLUB, alebo zaslaná elektronickou poštou na adresu club@wojas.eu

III. VÝHODY ÚČASTI

3.1. Každý Účastník programu WOJAS PREMIUM CLUB je oprávnený využiť dole uvedené služby/výhody:
- výnimočné akcie,
- atraktívne zľavy,
- narodeninové zľavy,
- súťaže,
- informácie o najnovších trendoch,
- príležitostná zľava na ubytovacie služby v Grand Hoteli **** Stamary a Skalny *** v Zakopanom.
3.2. Wojas S.A. si vyhradzuje právo ľubovoľne formovať propagačné akcie a výhody účasti.
3.3. Informácie buú odovzdávané elektronickou cestou, telefonickou cestou alebo tradičnou poštou. Organizátor nenesie zodpovednosť za nedodanie obsahu účastníkovi programu z dôvodov, ktoré nezavinil.
3.4. Každému účastníkovi programu prináleží narodeninový rabat, ktorý oprávňuje k jednorazovým nákupom vo firemných salónoch WOJAS (s výnimkou outletov) so zľavou 20% na nezľavnený sortiment. Rabat platí po dobu 7 dní od dátumu narodenín účastníka programu. Zamestnanec obchodu má právo overiť dátum narodenín na základe dokladu totožnosti účastníka programu. Transakcia musí byť zaregistrovaná na Účtu Stáleho Klienta WOJAS PREMIUM. Rabaty sa nespočítavajú. Rabat sa netýka obuvi z línie RELAKS.

IV. OSOBNÉ ÚDAJE

4.1. Účastníci, v podpísanom Prihlasovacom Formulári, vyjadrujú dobrovoľný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov prostredníctvom Wojas S.A. so sídlom v Novom Targu (34-400), na ul. Ludźmierskej 29, pre účel spojený s Programom a pre marketingové účely zhodne s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákonom zo dňa 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov (Zb. Z. z roku 2018, pol. 1000).
4.2. Správca zaručuje všetkým užívateľom programu realizáciu ich oprávnení. Pre tento účel sprístupňuje uvedenú emailovú adresu: club@wojas.eu

V. INFORMÁCIE O WOJAS PREMIUM CLUB

5.1. Správcom „Wojas Premium Club" je Wojas S.A. so sídlom v Novom Targu (34-400), ul. Ludźmierska 29.
5.2.Získanie prostredníctvom Klienta prístupu k systému WOJAS PREMIUM CLUB dáva firme Wojas S.A. právo zhromažďovať a analyzovať všetky informácie spojené s nákupmi Klienta vo firemných salónoch Wojas a v internetovom obchode.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Organizátori nenesú zodpovednosť v prípade vylúčenia z akcie niektorého z obchodov, alebo pokiaľ to vznikne v dôsledku vyššej moci alebo jeho likvidácie.
6.2. Poriadok začína platiť v deň jeho zverejnenia.
6.3. Znenie tohto Poriadku bolo zverejnené 14.08.2018 a je dostupné:

a. v sídlach obchodov;
b. v internetovom servise http://wojas.pl/premium/regulamin-premium.
6.4. Všetku korešpondenciu k Organizátorom je potrebné zasielať na adresu Wojas S.A., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ s dopiskom WOJAS PREMIUM CLUB.
6.5. Wojas S.A. si vyhradzuje právo ukončiť program kedykoľvek bez nutnosti uvádzania príčin, s predchádzajúcim jednomesačným oznámením. Oznámenie o ukončení programu sa uskutoční prostredníctvom internetovej stránky www.wojas.pl. a vo firemných obchodoch.
6.6 Wojas S.A. si vyhradzuje právo zavádzať zmeny v Poriadku. Oznam o zavedených zmenách v programe sa uskutoční prostredníctvom internetovej stránky www.wojas.pl. a vo firemných obchodoch.

VII. DOČASNÉ USTANOVENIA

7.1. Doterajší poriadok platí do dňa 28.08.2018. Po tomto termíne Účastníkovi prináleží právo účasti v programe podľa pravidiel uvedených v tomto poriadku. Poriadok je dostupný v internetovom servise http://wojas.pl/premium/regulamin-premium
7.2. V prípade, keď klient nebude súhlasiť s účasťou v Programe, je povinný podať písomnú žiadosť, ktorá musí byť podaná v ľubovoľnom salóne siete Wojas, zaslaná na adresu Wojas S.A. so sídlom v Novom Targu (34-400), na ul. Ludźmierskej 29 s poznámkou KLUB, alebo zaslaná elektronickou poštou na adresu: club@wojas.eu

Bezpečné nakupovanie
Bezpečné nakupovanies certifikátom SSL
Doprava zadarmo nad 30 €
Doprava zadarmonad 30 €
30 dní na vrátenie
30 dnína vrátenie