Informace

Nákupný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej "podmienky") sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.eshop.wojas.sk .
Upresňujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa)
WOJAS Slovakia s.r.o.,
ul. Garbiarsk 695,
031-01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 44 357 583, DIČ: 2022679428, IČDPH: SK2022679428 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 50073/L a kupujúceho (spotrebiteľa, zákazníka).

2. Obchodné vzťahy v prípade ak je zmluvnou stranou právnická osoba, resp. fyzická osoba- podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom, resp. Občianskym zákonníkom.

3. Obchodné vzťahy v prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami okrem Občianskeho zákonníka, zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa.

4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vyplnení elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, cenu a množstvo tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo odoslaný e-mail na adresu predávajúceho.

6. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

7. Pracovný čas-znamená čas v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 18:00 hod., s obedňajšou prestávkou od 12:30 hod. do 13:00 hod., v sobotu od 9:00 hod. do 13:00 hod.

8. Odberné miesto - po telefonickom dohovore.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo resp. e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom sú doručené. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh uzavretia kúpnej zmluvy, akceptovanie návrhu zo strany prevádzkovateľa nastane e-mailovým (telefonickým) potvrdením objednávky, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Kupujúci môže stornovať objednávku iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

3. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy písomnou formou do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má možnosť vrátiť tovar dvomi spôsobmi:

a) zaslanie tovaru spolu s vyplnením formulárom "Oznámenie o odstúpení od zmluvy" (tu stiahni) a dokladom o zakúpení tovaru na adresu Wojas Slovakia, s.r.o., Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu predávajúceho ako zásielku poistenú proti škodám spôsobeným prepravou tovaru - nie na dobierku. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

b) kupujúci prinesie tovar osobne na ktorúkoľvek predajňu spoločnosti Wojas Slovakia, s.r.o. a to spolu s vyplneným formulárom "Oznámenie o odstúpení od zmluvy" a dokladom o zakúpení tovaru, načo budú kupujúcemu ihneď (v prípade, že tovar nebude znehodnotený) vyplatené všetky peňažné prostriedky v hotovosti.
Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

4. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukového - obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
- predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
- lotérie a iné podobné hry.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedeného v objednávkovom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služby tretích subjektov ( kuriérska služba, pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený k osobnému odberu.

2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe, po potvrdení elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na stránke dodávateľa - Dodanie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

3. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený v škatuli. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene dopravy, cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke Dodanie tovaru.

4. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, daňový doklad).

IV. Kúpna cena, platba

1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.

2. Platba za tovar sa uskutočňuje ako je uvedené na stránke v samostatnej časti "Platba za tovar".

3. Akčné ceny tovaru sú označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj".

V. Záruka, reklamácie

1. Predávajúci poskytuje, pokiaľ nie je uvedené inak, zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie tovaru prepravou a za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním (používaním) výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.

4. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplnený reklamačný formulár - tu stiahni zaslať e-mailom a počkať na pokyny predávajúceho. V prípade pokynov s doručením na adresu predávajúceho následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane originálu predajného dokladu (faktúra), originálu dokladu o zaplatení a záručný list.

Adresa doručenia:
Wojas Slovakia
ul. Garbiarska 695
031-01 Liptovský Mikuláš
s popisom "REKLAMÁCIA - internetový obchod"
Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

VI. Ochrana osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je WOJAS SLOVAKIA S.R.O. so sídlom na ul. Garbiarska 695, 031-01 Liptovský Mikuláš, email: eshop@wojas.eu. Kontakt s osobou zodpovednou za spracovávanie osobných údajov vo WOJAS SLOVAKIA S.R.O. je možné uskutočniť na emailovej adrese: iod@wojas.pl.

Predajca spracováva osobné údaje Kupujúceho za účelom uzavretia a realizácie predajnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR), realizácie služieb poskytovaných elektronickou cestou - vrátane dodávania newslettera (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR), priameho marketingu (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR) a profilovania z marketingového hľadiska (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR). Adresátmi osobných údajov Kupujúceho môžu byť: prepravcovia alebo ich sprostredkovatelia realizujúci dodanie zásielok, subjekty poskytujúce služby elektronických platieb alebo prostredníctvom platobných kariet, IT dodávatelia, poskytovatelia služieb v oblasti marketingových a analytických činností. Vaše osobné údaje nie sú transferované do tretích štátov. Kupujúcemu prináleží právo podať odpor voči spracovaniu údajov na základe čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR. Osobné údaje pre marketingové účely budú prechovávané do chvíle stiahnutia súhlasu na spracovávanie osobných údajov, a pre účel profilovania - do chvíle podania odporu. V zostávajúcom rozsahu budú osobné údaje prechovávané do ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb/predajnej zmluvy s Predajcom a po čas nevyhnutný pre splnenie povinností uložených právnymi predpismi (vyúčtovanie, premlčanie nárokov). Kupujúci má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich zmenu, odstránenie alebo obmedzenie spracovávania, a tiež na prenos údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Predsedovi Úradu na Ochranu Osobných Údajov. V rozsahu, v akom spracovávanie osobných údajov by bolo založené na súhlase, máte právo kedykoľvek stiahnuť súhlas bez vplyvu na zhodnosť s právom spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho stiahnutím. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neuvedenie znemožní realizáciu zmluvy a využívanie Internetového Obchodu Wojas.sk.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok.

2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

4.Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice I odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax.č.: 055/6224 547
e-mail: ke@soi.sk

  • bezpečná platba
  • Doprava za darmo
Pripoj sa do Newslettera