Nákupný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej "podmienky") sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.eshop.wojas.sk .
Upresňujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa)

WOJAS Slovakia s.r.o.,
ul. Garbiarska 695,
031-01 Liptovský Mikuláš,
Slovakia

IČO: 44 357 583, DIČ: 2022679428, IČDPH: SK2022679428 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 50073/L a kupujúceho (spotrebiteľa, zákazníka).

2. Obchodné vzťahy v prípade ak je zmluvnou stranou právnická osoba, resp. fyzická osoba- podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom, resp. Občianskym zákonníkom.

3. Obchodné vzťahy v prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami okrem Občianskeho zákonníka, zákonom č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa.

4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vyplnení elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, cenu a množstvo tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo odoslaný e-mail na adresu predávajúceho.

6. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

7. Pracovný čas-znamená čas v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 18:00 hod., s obedňajšou prestávkou od 12:30 hod. do 13:00 hod., v sobotu od 9:00 hod. do 13:00 hod.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo resp. e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom sú doručené. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh uzavretia kúpnej zmluvy, akceptovanie návrhu zo strany prevádzkovateľa nastane e-mailovým (telefonickým) potvrdením objednávky, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Kupujúci môže stornovať objednávku iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

3. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy písomnou formou do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má možnosť vrátiť tovar dvomi spôsobmi:

a) zaslanie tovaru spolu s vyplneným formulárom "Oznámenie o odstúpení od zmluvy" (tu stiahni) a dokladom o zakúpení tovaru na OlzaLogistic – Wojas Slovakia, ul. Súľov 46, 01352 Súľov-Hradná. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu predávajúceho. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

b) kupujúci prinesie tovar osobne na ktorúkoľvek predajňu spoločnosti Wojas Slovakia, s.r.o. a to spolu s vyplneným formulárom "Oznámenie o odstúpení od zmluvy" a dokladom o zakúpení tovaru, načo budú kupujúcemu ihneď (v prípade, že tovar nebude znehodnotený) vyplatené všetky peňažné prostriedky v hotovosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

4. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukového - obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
- predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
- lotérie a iné podobné hry.

5. Pokiaľ nebol tovar kupujúcemu odoslaný, je kupujúci oprávnený objednávku odvolať. Kupujúci je rovnako oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred samotným prevzatím tovaru, resp. pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Podanie objednávky a s tým spojené objednanie a dodanie tovaru kupujúcemu zahŕňa povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedeného v objednávkovom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služby tretích subjektov ( kuriérska služba, pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa potvrdenia elektronickej objednávky. Uvedená lehota dodania tovaru platí pre dodanie tovaru všetkými spôsobmi, ktorými predávajúci tovar dodáva, a to pre dodanie tovaru s využitím služby tretích subjektov (kuriérska služba, pošta) alebo dodanie tovaru vlastnými prostriedkami predávajúceho.

3. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený v škatuli. Pri preberaní tovaru je kupujúci oprávnený skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, alebo pokiaľ vykazuje iné zjavné vady, najmä ak vykazuje poškodený obal, je kupujúci oprávnený odoprieť prevzatie zásielky. V takom prípade zostávajú zachované práva kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia zo strany predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny. Ak kupujúci neodoprie prevzatie zásielky a zásielku prevezme, pričom následne po prevzatí zásielky zistí vady tovaru, je oprávnený postupovať v zmysle uplatnenia reklamácie.

4. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, daňový doklad).

IV. Kúpna cena, platba

1. Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu.

2. Platba za tovar sa uskutočňuje ako je uvedené na stránke v samostatnej časti "Platba za tovar".

3. Akčné ceny tovaru sú označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj".

V. Záruka, reklamácie

1. Predávajúci poskytuje, pokiaľ nie je uvedené inak, zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

3. Predávajúci zodpovedá za vady a poškodenia, ktoré má zásielka, resp. predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené na zásielke, resp. tovare v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím konania kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá, a to ani v záručnej dobe, za chyby, ktoré vznikli v dôsledku mechanického poškodenia tovaru na strane kupujúceho po prevzatí tovaru kupujúcim, ďalej za chyby, ktoré vznikli prevádzkovaním (používaním) tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol vykonaný zásah alebo iná úprava alebo oprava tovaru inou než oprávnenou osobou.

4. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplnený reklamačný formulár - tu stiahni zaslať e-mailom a počkať na pokyny predávajúceho. V prípade pokynov s doručením na adresu predávajúceho následne doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane predajného dokladu (faktúra), príp. dokladu o zaplatení a záručného listu.


Adresa doručenia:
OlzaLogistic – Wojas Slovakia
ul. Súľov 46
01352 Súľov-Hradná
s popisom "REKLAMÁCIA - internetový obchod"

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

VI. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Ak predávajúci predáva vadný alebo použitý tovar za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu, pre ktorú bola cena znížená. Ak má však predmetný tovar so zníženou ďalšiu (inú) vadu, nesúvisiacu so zníženou cenou, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

VII. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

1. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, je kupujúci oprávnený na základe žiadosti požadovať od predávajúceho nápravu. Ak predávajúci na žiadosť odpovie zamietavým stanoviskom alebo ak na žiadosť neodpovie do 30 dní od jej odoslania kupujúcim, má kupujúci v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať spôsobom podľa ust. § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže kupujúci podať písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice.

2. Návrh je kupujúci oprávnený podať aj prostredníctvom formuláru, ktorý je prístupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh je kupujúci oprávnený podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na webovej stránke Európskej únie
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase. Alternatívne riešenie sporov vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, ostatné subjekty alternatívneho riešenia sporov sú oprávnené vyžadovať úhradu najviac 5 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukonči alternatívne riešenie sporu najneskôr do 90 dní odo dňa jeho začatia.

VIII. Ochrana osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je WOJAS SLOVAKIA S.R.O. so sídlom na ul. Garbiarska 695, 031-01 Liptovský Mikuláš, email: eshop@wojas.eu. Kontakt s osobou zodpovednou za spracovávanie osobných údajov vo WOJAS SLOVAKIA S.R.O. je možné uskutočniť na emailovej adrese: iod@wojas.pl.

Predajca spracováva osobné údaje Kupujúceho za účelom uzavretia a realizácie predajnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR), realizácie služieb poskytovaných elektronickou cestou - vrátane dodávania newslettera (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR), priameho marketingu (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR) a profilovania z marketingového hľadiska (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR). Adresátmi osobných údajov Kupujúceho môžu byť: prepravcovia alebo ich sprostredkovatelia realizujúci dodanie zásielok, subjekty poskytujúce služby elektronických platieb alebo prostredníctvom platobných kariet, IT dodávatelia, poskytovatelia služieb v oblasti marketingových a analytických činností. Vaše osobné údaje nie sú transferované do tretích štátov. Kupujúcemu prináleží právo podať odpor voči spracovaniu údajov na základe čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR. Osobné údaje pre marketingové účely budú prechovávané do chvíle stiahnutia súhlasu na spracovávanie osobných údajov, a pre účel profilovania - do chvíle podania odporu. V zostávajúcom rozsahu budú osobné údaje prechovávané do ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb/predajnej zmluvy s Predajcom a po čas nevyhnutný pre splnenie povinností uložených právnymi predpismi (vyúčtovanie, premlčanie nárokov). Kupujúci má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich zmenu, odstránenie alebo obmedzenie spracovávania, a tiež na prenos údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Predsedovi Úradu na Ochranu Osobných Údajov. V rozsahu, v akom spracovávanie osobných údajov by bolo založené na súhlase, máte právo kedykoľvek stiahnuť súhlas bez vplyvu na zhodnosť s právom spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho stiahnutím. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neuvedenie znemožní realizáciu zmluvy a využívanie Internetového Obchodu Wojas.sk.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok.

2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci písomnou formou, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy adresovaného na adresu sídla spoločnosti: WOJAS Slovakia s.r.o., Garbiarska 695, 031 01 Liptovský Mikuláš, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu eshop@wojas.eu. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je predávajúci po doručení odstúpenia od zmluvy povinný zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy. Z písomného odstúpenia od zmluvy musí vyplývať zámer kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

4.Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice I odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax.č.: 055/6224 547
e-mail: ke@soi.sk

Bezpečné nakupovanie
Bezpečné nakupovanies certifikátom SSL
Doprava zadarmo nad 30 €
Doprava zadarmonad 30 €
30 dní na vrátenie
30 dnína vrátenie