Zásielka a vrátenie

Dovoľujeme si Vás informovať, že 24. októbra sa mení cena doručenia pri objednávke pod 30 €

Náklady na doručenie objednávok

Snažíme sa aby nakupovanie v našom internetovom obchode vhodnom pre zákazníka, preto sme pre všetky objednávky nad 30 € na Slovensku poskytli bezplatné doručenie.
Dodacie náklady pri objednávke do 30 €:

- dobierka - 3 €
- Platba na účet/kartou/paypal - 3 €

Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedeného v objednávkovom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služby tretích subjektov ( kuriérska služba, pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený k osobnému odberu.

2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa potvrdenia elektronickej objednávky. Uvedená lehota dodania tovaru platí pre dodanie tovaru všetkými spôsobmi, ktorými predávajúci tovar dodáva, a to pre dodanie tovaru s využitím služby tretích subjektov ( kuriérska služba, pošta) alebo dodanie tovaru vlastnými prostriedkami predávajúceho.

3. Tovar je pri preprave bezpečne zabalený v škatuli. Pri preberaní tovaru je kupujúci oprávnený skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, alebo pokiaľ vykazuje iné zjavné vady, najmä ak vykazuje poškodený obal, je kupujúci oprávnený odoprieť prevzatie zásielky. V takom prípade zostávajú zachované práva kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia zo strany predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny. Ak kupujúci neodoprie prevzatie zásielky a zásielku prevezme, pričom následne po prevzatí zásielky zistí vady tovaru, je oprávnený postupovať v zmysle uplatnenia reklamácie.

4. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, daňový doklad).

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy písomnou formou do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má možnosť vrátiť tovar dvomi spôsobmi:

a) zaslanie tovaru spolu s vyplneným formulárom "Oznámenie o odstúpení od zmluvy" (tu stiahni) a dokladom o zakúpení tovaru na adresu

OlzaLogistic – Wojas Slovakia
ul. Súľov 46
01352 Súľov-Hradná

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu predávajúceho. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

b) kupujúci prinesie tovar osobne na ktorúkoľvek predajňu spoločnosti Wojas Slovakia, s.r.o. a to spolu s vyplneným formulárom "Oznámenie o odstúpení od zmluvy" a dokladom o zakúpení tovaru, načo budú kupujúcemu ihneď (v prípade, že tovar nebude znehodnotený) vyplatené všetky peňažné prostriedky v hotovosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Záruka, reklamácie

1. Predávajúci poskytuje, pokiaľ nie je uvedené inak, zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

3. Predávajúci zodpovedá za vady a poškodenia, ktoré má zásielka, resp. predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené na zásielke, resp. tovare v príčinnej súvislosti s konaním alebo opomenutím konania kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá, a to ani v záručnej dobe, za chyby, ktoré vznikli v dôsledku mechanického poškodenia tovaru na strane kupujúceho po prevzatí tovaru kupujúcim, ďalej za chyby, ktoré vznikli prevádzkovaním (používaním) tovaru v nevhodných podmienkach alebo ak bol vykonaný zásah alebo iná úprava alebo oprava tovaru inou než oprávnenou osobou

4. Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplnený reklamačný formulár - tu stiahni zaslať e-mailom a počkať na pokyny predávajúceho. V prípade pokynov s doručením na adresu predávajúceho následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane predajného dokladu (faktúra), príp. dokladu o zaplatení a záručného listu.

Adresa doručenia:
OlzaLogistic – Wojas Slovakia
ul. Súľov 46
01352 Súľov-Hradná

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Bezpečné nakupovanie
Bezpečné nakupovanies certifikátom SSL
Doprava zadarmo nad 30 €
Doprava zadarmonad 30 €
30 dní na vrátenie
30 dnína vrátenie